องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2565
  องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมและรณรงค์จัดกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมโรค และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565
  กิจกรรม เข้าร่วมสัมมนา "ส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


10 ส.ค. 2565 ขอความร่วมมือประชาชนตำบลหินดาด จัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน เพื่อลดโลกร้อน และเพื่อเป็...
12 ก.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2565
8 ก.ค. 2565 ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
4 ก.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
4 ก.ค. 2565 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ การสรรและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
22 มิ.ย. 2565 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะององค์การนริหารส่วนตำบลหินดาด
15 มิ.ย. 2565 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา
14 มิ.ย. 2565 ประกาศ ยกเลิกประกาศการรับสมัครุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
16 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยจรเข้ตะวันออก หมู่ 19 (ภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉ...
16 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะกการเสนอราคาวางท่อระบายน้ำในหมู่บ้านถึงห้วยน้อย บ้านปราสาท หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพตามระยะ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเ...
8 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน...
5 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ผ้าม่าน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงถนนพื้นทางหินคลุก บ้านห้วยจรเข้รุ่งเรือง หมู่ 18 สายทางบ้านท่าขี้เหล็ก-ซับพล...
 

 

 
บทบาทภารกิจศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
หลัก3ล ช่วยป้องกันไวรัสโคโรนา2019

 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552