องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
 
  (กองสวัสดิการสังคม) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลหินดาด
  (กองสวัสดิการสังคม) โครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  (กองสวัสดิการสังคม) โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


19 เม.ย. 2564 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563
18 ก.พ. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริ...
11 ก.พ. 2564 ประกาศองค์การบิหารส่วนตำบลหินดาดเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตาม...
22 ม.ค. 2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
19 ม.ค. 2564 เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔
7 เม.ย. 2564 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร...
7 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาท ...
5 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
2 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเกียร์รถบรรทุกน้ำ (รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน ผธ.8375 นม. โด...
 

 

 
สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552