องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
 
  การตรวจเวรยามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์พักคอย (Community Isolation (CI) โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
  การลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการปิดทางน้ำเข้าสระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๓
  การลงพื้นที่ตรวจสอบการรังวัดที่ดินเอกชนเพื่อป้องกันการออกโฉนดทับที่ดินสาธารณประโยชน์

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


15 ต.ค. 2564 ประกาศอบต. หินดาด เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอย และแผนการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปี 2565
6 ต.ค. 2564 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
6 ต.ค. 2564 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
4 ต.ค. 2564 ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.หินดาด และนายก อบต.หินดาด
2 ก.ย. 2564 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
27 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
27 ส.ค. 2564 ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
5 ส.ค. 2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
27 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านปราสาทใต้ ม. 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรวมใจ ม.15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยจรเข้ ม. 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านทุ่งสว่าง ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล บ้านพูนทอง ม.16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาโคกพัฒนา ม. 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสามัคคี ม .12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดพญา ม.21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

 

 
หลัก3ล ช่วยป้องกันไวรัสโคโรนา2019
10 พฤติกรรมเคยชิน เสี่ยง โควิด-19 กรมควบคุมโรค กระ

 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552