องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  (กองสวัสดิการสังคม) โครงการครอบครัวเดียวกัน ครอบครัวกองทัพบก ซ่อมแซมบ้านกำลังพล
  (กองสวัสดิการสังคม)งานวันคนพิการสากลและมหกรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมจังหวัดนครราชสีมา
  (กองการศึกษา) การออกปฐมนิเทศการเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


2 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
31 ส.ค. 2563 เรือ่ง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บประจ...
31 ส.ค. 2563 ประกาศ เรื่องแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563
19 ส.ค. 2563 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์รับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภ...
14 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที...
11 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ้วยรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยวิธ...
6 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสานาม โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะ...
6 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่

 

 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552