องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ดำเนินโครงการฝึกอบรมและรณรงค์จัดกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมโรค และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565
  กิจกรรม เข้าร่วมสัมมนา "ส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
  องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากนายกสุวิช คมพัคฆ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดไปปฐมนิเทศผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


22 มิ.ย. 2565 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะององค์การนริหารส่วนตำบลหินดาด
15 มิ.ย. 2565 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา
14 มิ.ย. 2565 ประกาศ ยกเลิกประกาศการรับสมัครุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
9 มิ.ย. 2565 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างฯ จำนวน 3 อัตรา
7 มิ.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3/2565
28 เม.ย. 2565 รายงานสถิติการให้บริการการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด รอบ 6 เดือน (ตุลาคม2564-มีนาคม 2565)
28 เม.ย. 2565 รายงานสถิติการให้บริการการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด รอบ 6 เดือน (ตุลาคม2564-มีนาคม 2565)
28 เม.ย. 2565 รายงานสถิติการให้บริการการรับลงทะเบียนผู้พิการ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม2564-มีนาคม 2565)
20 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคมฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับปากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมและรณรงค์จัดกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังควบคุม...
10 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมและรณรงค์จั...
10 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมและรณรงค์จัดกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังควบคุม...
9 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน (สายดง) บ้านปราสาทใต้ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

 

 
บทบาทภารกิจศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
หลัก3ล ช่วยป้องกันไวรัสโคโรนา2019

 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552