องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
 
  การตรวจเวรยามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์พักคอย (Community Isolation (CI) โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
  กิจกรรมรณรงค์และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564
  โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอย และการจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2564

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


15 ต.ค. 2564 ประกาศอบต. หินดาด เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอย และแผนการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปี 2565
6 ต.ค. 2564 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
6 ต.ค. 2564 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
4 ต.ค. 2564 ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.หินดาด และนายก อบต.หินดาด
2 ก.ย. 2564 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
27 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
27 ส.ค. 2564 ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
5 ส.ค. 2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
19 พ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล...
19 พ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ...
19 พ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ใช้ในงานเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล...
17 พ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหิ...
17 พ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ใช้ในโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนิน...
17 พ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ใช้ในโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ...
16 พ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดา...
15 พ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 33 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

 

 
หลัก3ล ช่วยป้องกันไวรัสโคโรนา2019
10 พฤติกรรมเคยชิน เสี่ยง โควิด-19 กรมควบคุมโรค กระ

 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552