องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
 
  รณรงค์ต่อต้านการคอรัปชั่น
  (กองสวัสดิการสังคม) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลหินดาด
  (กองสวัสดิการสังคม) โครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


19 เม.ย. 2564 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563
1 เม.ย. 2564 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ร่วมตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT
1 เม.ย. 2564 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายใน ร่วมตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT
22 ม.ค. 2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
19 ม.ค. 2564 เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔
14 พ.ค. 2564 ประกาดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ ด้ว...
14 พ.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
14 พ.ค. 2564 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
14 พ.ค. 2564 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.หินดาด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะ...
 

 

 
หลัก3ล ช่วยป้องกันไวรัสโคโรนา2019
10 พฤติกรรมเคยชิน เสี่ยง โควิด-19 กรมควบคุมโรค กระ

 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552