องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นที่ตำบลหินดาด จำนวน 8 แห่ง เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
  องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ดำเนินกิจกรรม งดใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" ประจำปีงบประมาณ 2565
  กิจกรรม รณรงค์ "ต่อต้าน คอร์รัปชั่น จุดเปลี่ยนประเทศไทย" และ "งดรับ งดให้ NO GIFT POLICY"

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


28 เม.ย. 2565 รายงานสถิติการให้บริการการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด รอบ 6 เดือน (ตุลาคม2564-มีนาคม 2565)
28 เม.ย. 2565 รายงานสถิติการให้บริการการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด รอบ 6 เดือน (ตุลาคม2564-มีนาคม 2565)
28 เม.ย. 2565 รายงานสถิติการให้บริการการรับลงทะเบียนผู้พิการ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม2564-มีนาคม 2565)
28 เม.ย. 2565 รายงานสถิติการให้บริการการรับลงทะเบียนผู้พิการ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม2564-มีนาคม 2565)
30 มี.ค. 2565 แจ้งการปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าขี้เหล็ก
28 มี.ค. 2565 แจ้งการปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยจรเข้
23 มี.ค. 2565 แจ้งการปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
21 มี.ค. 2565 คู่มือและมาตราฐานการให้บริการกองสวัสดิการสังคม
17 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟฟ้าส่องแสงสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซ่ล่าเซลล์) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิท...
6 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเเหมาปรับปรุงระบบบไฟฟ้า อบต.หินดาด (อาคารสำนักงาน)
5 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภั...
3 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คระบบกล้องวงจรปิด และเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด (ถ้ามี) จำนวน 12 ต...
19 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

 

 
บทบาทภารกิจศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
หลัก3ล ช่วยป้องกันไวรัสโคโรนา2019

 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552