องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
 
  การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณีชาวบ้านทำการถมดินจนส่งผลทำให้น้ำไหลไม่สะดวก บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๑๗
  ตรวจสอบพื้นที่กรณีมีชาวบ้านทำการขุดท่อน้ำออกจากแนวถนนของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๔
  กิจกรรมโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" ประจำปี 2564

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


19 เม.ย. 2564 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563
1 เม.ย. 2564 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ร่วมตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT
1 เม.ย. 2564 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายใน ร่วมตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT
4 ก.พ. 2564 ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
22 ม.ค. 2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
2 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอา...
27 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุง ศพด. อบต.หินดาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ค. 2564 ประกาศยกเลิกโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ชนิด 1...
 

 

 
หลัก3ล ช่วยป้องกันไวรัสโคโรนา2019
10 พฤติกรรมเคยชิน เสี่ยง โควิด-19 กรมควบคุมโรค กระ

 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552