องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

    
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ



นางสาวณัฐณิชา  อร่ามเรือง
นักวิชาการศึกษา 
นางชุติมา ตาดี
ครู คศ.3 
นายพนม เกงขุนทด
ครู คศ.2  
ระดับ ปฏิบัติการ


นางวิภาดา คูณทวีสินทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ ปฏิบัติงาน
(ว่าง)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(ว่าง)
ครูผู้ดูแลเด็ก



นางสาวอารียา สาจันทึก
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางหนูกาญ เติมต้น
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(ผู้มีคุณวุฒิ)
(ศูนย์ฯโรงเรียนบ้านห้วยจรเข้)
นางสาวจิราพร  ฝ้ายจันทึก
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(ผู้มีคุณวุฒิ)
(ศูนย์ฯโรงเรียนบ้านหินดาด)





นางสาวสายพิน ภูมิโคกรักษ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(ผู้มีคุณวุฒิ)
(ศูนย์ฯโรงเรียนบ้านหินดาด)
(ว่าง)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(ผู้มีคุณวุฒิ)
(ศูนย์ฯ อบต.หินดาด)





นางกัลยาณี ใหญ่จันทึก
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(ผู้มีคุณวุฒิ)
(ศูนย์ฯโรงเรียนบ้านห้วยจรเข้)
นางพราวพิรุณ มอมขุนทด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(ผู้มีคุณวุฒิ)
(ศูนย์ฯโรงเรียนบ้านค่ายทะยิง)





นางอุบลรัตน์ บัดสูงเนิน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(ผู้มีคุณวุฒิ)
(ศูนย์ฯโรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก)
นางสาวภัทราพร มืมขุนทด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(ผู้มีคุณวุฒิ)
(ศูนย์ฯ อบต.หินดาด)





นายจรัญ แจ่มจำรัส
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(ผู้มีคุณวุฒิ)
(ศูนย์ฯโรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก)
(ว่าง)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(ทั่วไป)
(ศูนย์ฯโรงเรียนบ้านห้วยจรเข้)










นางสาวลลิตา เกตจันทึก


จ้างเหมาบริการ