องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

สภาพทางเศรษฐกิจ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
      อาชีพ
         ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ทำนาข้าว ทำไร่พริก ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกอ้อย ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป

      หน่วยเศรษฐกิจ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

1. ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 11 แห่ง
2. โรงสีข้าว   34 แห่ง
3. โรงงานอุตสาหกรรม  1 แห่ง
4. ร้านค้า 147 แห่ง