องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

สำนักปลัดนางสาวอริศรา  ปักษา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับ  ต้น)

   
นายวรศักดิ์ เจียมยุทธการณ์
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ  ต้น)


นางลักษณา  ตั้งไพโรจน์วงศ์

นางสาวฤติมา ซอมขุนทด

นายศิริชัย ไขขุนทด
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับ ชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคล  ระดับ  ปฏิบัติการ
นิติกร ระดับ  ชำนาญการ
 

 
นายเอนก ศรีกำปัง

นางสาวหทัยชนกส์  กรกชกร


นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน  ระดับ  ชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไป  ระดับ  ปฏิบัติการ


จ่าเอกเกียรติศักดิ์ เนตรคุณ

นางสาวภิญญดา วรกิจธนล

 
 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ  ชำนาญงาน

 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ชำนาญงาน

 

 

นางสาวอาภาพร  กิจขุนทด

 นายธงชัย ภูมิโคกรักษ์

นายกัมปนาท เปสันเทียะ

นายบูรพา ถ้ากลาง

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)

ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
ตำแหน่ง ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ผู้มีทักษะ)
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
(รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)
 -ว่าง-

นางสาวอภิญญา มักขุนทด

 
นางยุพา เตียนจันทึก
 
นางวัชรี เบาขุนทด
พนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
 
พนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
นายชัยประดิษฐ์ อินทรประสิทธิ์

นายวันชัย บ้ำสันเทียะ

นายพิพรรธ์กุล บำรุงเมือง


พนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง ภารโรง