องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

หัวหน้าส่วนราชการ


นายสิริเชษฐ์ รุ่งสิทธิ์รัฐกร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ  กลาง)

นางสาวอริศรา  ปักษา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับ ต้น)
 
นายวรศักดิ์ เจียมยุทธการณ์
นางสาวสุปราณี มองขุนทด
นายปัญญา  ผันดอนดู่
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ  ต้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับ  ต้น)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับ  ต้น)
นายภาคภูมิ เมยขุนทด
นายณัฐพงศ์ เตียนจันทึก
นางสายฝน  คงขุนทด
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข  ระดับ ต้น)
นักวิชการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษา  ระดับ  ต้น)
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ  ต้น)