องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวอริศรา  ปักษา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น)
 โทร.099-1419787


นางสาวอริศรา  ปักษา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับ ต้น)
 โทร.099-1419787
 
นายวรศักดิ์ เจียมยุทธการณ์
นางสาวสุปราณี มองขุนทด
สิบเอกไชยา  เป้าสร้อย
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับ ต้น)
 โทร.091-0135000
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับ ต้น)
 โทร. 089-8475134
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น)
 โทร. 081-9773733


นายภาคภูมิ เมยขุนทด
(ว่าง)
นางสายฝน  คงขุนทด
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข  ระดับ ต้น)
 โทร.091-7706709
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ  ต้น)
  โทร.098-3378079