องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

คณะผู้บริหาร


นายประพันธ์ เชาวน์ดี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิชาญ  ก่อมขุนทด

 นางลลิตภัทร เลิศกิจลักษณ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 

นางละออ   ดินขุนทด

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล