องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

กองคลัง

นางสาวสุปราณี มองขุนทด
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

นางทัศนา  ศรีประเสริฐ
นางจรินทร์ ภาวจันทึก นางอัญชัน  มำขุนทด
นางสาวธัญชนก  ชำนาญมะเริง นางสาวปนิษฐา พรภิญโญ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับ ชำนาการ
นักวิชาการคลัง
ระดับ ชำนาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ระดับ ชำนาญการ
นักวิชาการพัสดุ
ระดับ ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ ปฏิบัติงาน

นางสาวแก้วตา  กือสันเทียะ  นางสาวสุพัตรา  เพ็ชรขุนทด นางสาวนันท์รวี กุลฐิติธนศักดิ์ (ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับ ชำนาญงาน
 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ระดับ ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง/ชง)
นางนิภาพร มวมขุนทด นางสาวสุภาวดี  มืมขุนทด


พนักงานจ้างตามภารกิจ
 (ผู้มีคุณวุฒิ)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 (ผู้มีคุณวุฒิ)


ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายเอกคณิต  มวมขุนทด


พนักงานจ้างตามภารกิจ
 (ผู้มีคุณวุฒิ)


  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้