องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

กองคลัง

     
  นางสาวสุปราณี มองขุนทด  
  ผู้อำนวยการกองคลัง
ระดับต้น
 นางสาวโชติรส  พิศนอก นางสาวสุรีภรณ์ จึงรุ่งชัยวัฒนา นางสาวธัญชนก  ชำนาญมะเริง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับปฏิบัติการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ระดับปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุ
ระดับปฏิบัติการนางสาวอรนุช เรียนชารี นางสาวนันท์รวี กุลฐิติธนศักดิ์ (ว่าง)
นักวิชาการคลัง
ระดับปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง/ชง)(ว่าง) นางนิภาพร มวมขุนทด นางสาวสุภาวดี  มืมขุนทด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง/ชง) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวปนิษฐา พรภิญโญ
นายเอกคณิต  มวมขุนทด
เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับปฏิบัติงาน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวภิรษา  กลางสุวรรณ

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง