องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

กองคลัง

     
  นางสาวสุปราณี มองขุนทด  
  ผู้อำนวยการกองคลัง
ระดับต้น
 
นางทัศนา  ศรีประเสริฐ
(ว่าง)
นางสาวธัญชนก  ชำนาญมะเริง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับ ชำนาญงาน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(ปก./ชก.)
นักวิชาการพัสดุ
ระดับ ปฏิบัติการนางจรินทร์ ภาวจันทึก นางสาวนันท์รวี กุลฐิติธนศักดิ์ (ว่าง)
นักวิชาการคลัง
ระดับ ชำนาญการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ระดับ ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง/ชง)นางสาวแก้วตา  กือสันเทียะ
นางนิภาพร มวมขุนทด นางสาวสุภาวดี  มืมขุนทด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับ ชำนาญงานนางสาวปนิษฐา พรภิญโญ
นายเอกคณิต  มวมขุนทด
เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ ปฏิบัติงาน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้