องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  1 พ.ย. 2561    พรบ พัสดุภาครัฐ 229
  1 พ.ย. 2561    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 213
  1 พ.ย. 2561    พระราชบัญญํติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 216
  1 พ.ย. 2561    พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 218
  1 พ.ย. 2561    พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 206
  1 พ.ย. 2561    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 205
  1 พ.ย. 2561    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 225