องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  8 เม.ย. 2565    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 73
  8 เม.ย. 2565    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 69
  8 เม.ย. 2565    พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 72
  8 เม.ย. 2565    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 73
  8 เม.ย. 2565    พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 70
  8 เม.ย. 2565    พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 68
  15 ก.พ. 2565    พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม 102
  4 ก.พ. 2565    พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 95
  4 ก.พ. 2565    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 90
  4 ก.พ. 2565    พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 94
  4 ก.พ. 2565    พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 89
  31 พ.ค. 2564    พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 222
  31 พ.ค. 2564    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 222
  31 พ.ค. 2564    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 233
  31 พ.ค. 2564    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ 222
  31 พ.ค. 2564    พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 223
  31 พ.ค. 2564    พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 223
  30 เม.ย. 2564    พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 233
  30 เม.ย. 2564    พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ 233
  30 เม.ย. 2564    พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 225


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ]