องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 57 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 28 ก.ย. 2566 ]1
2 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 27 ก.ย. 2566 ]1
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 1 ก.ย. 2566 ]1
4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 13 ก.ค. 2566 ]12
5 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2566 ]21
6 ประมวลจริธรรมสมาชิสภาท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2566 ]21
7 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ว่าด้วยการดำเนินการ ของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 5 ม.ค. 2566 ]41
8 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 3 ม.ค. 2566 ]32
9 พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 3 ม.ค. 2566 ]32
10 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 8 เม.ย. 2565 ]105
11 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ [ 8 เม.ย. 2565 ]101
12 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ [ 8 เม.ย. 2565 ]105
13 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 8 เม.ย. 2565 ]109
14 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ [ 8 เม.ย. 2565 ]107
15 พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ [ 8 เม.ย. 2565 ]103
16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2)พ.ศ.2554) [ 8 เม.ย. 2565 ]18
17 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 15 ก.พ. 2565 ]142
18 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ [ 4 ก.พ. 2565 ]128
19 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ [ 4 ก.พ. 2565 ]123
20 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ [ 4 ก.พ. 2565 ]129
21 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 4 ก.พ. 2565 ]123
22 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ [ 31 พ.ค. 2564 ]267
23 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ [ 31 พ.ค. 2564 ]254
24 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ [ 30 เม.ย. 2564 ]264
25 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ [ 30 เม.ย. 2564 ]265
26 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ [ 30 เม.ย. 2564 ]256
27 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 29 เม.ย. 2564 ]243
28 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ [ 29 เม.ย. 2564 ]262
29 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 29 เม.ย. 2564 ]239
30 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 29 เม.ย. 2564 ]242
31 พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ [ 29 เม.ย. 2564 ]249
32 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ [ 29 เม.ย. 2564 ]247
33 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ [ 29 เม.ย. 2564 ]237
34 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๓ [ 29 เม.ย. 2564 ]246
35 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 29 เม.ย. 2564 ]234
36 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 28 เม.ย. 2564 ]241
37 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 28 เม.ย. 2564 ]237
38 พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 [ 28 เม.ย. 2564 ]224
39 กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ออกตามความในพรบ. ทะเบียนพาณิชย์ 2499 [ 28 เม.ย. 2564 ]219
40 พระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ [ 28 เม.ย. 2564 ]221
 
หน้า 1|2