องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

สมาชิกสภา อบต.

 

 
 

นายชำนาญ  บ้ำสันเทียะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 08-9580-7335

นายประสิทธิ์  มวบขุนทด นายกิตติ  รัตนกรกาญจน์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 09-8483-9448
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 06-2567-5017


นายสุวัจน์  โฝงสูงเนิน
นายสมมุ่ง  เยอสูงเนิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1
โทร  08-3996-3839
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2
โทร 08-0145-2964


นายแก้วจรูญ  ตะติสูงเนิน
นายมานัช  เลิศกิจลักษณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 3
โทร 06-2420-6604
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4
โทร 06-1035-5496

นายมนัส   เตียนจันทึก นางแสงทอง  มีสกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 5
โทร 06-1035-5496
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 6
โทร 09-6397-1929
นางจิตรา   ภูเด่น นายเสรี  ชาจันทึก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 7
โทร  09-6397-1929
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 8
โทร 08-7257-4402
นายสุวิทย์  ดวนขุนทด นายถวิล  มืมขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 9
โทร 08-1282-9886
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 11
โทร 08-4824-4068
นายกุศล  แถมกระโทก นายอุทัย  ขันเคลือบ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 12
โทร 08-4960-4480
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 13
โทร 06-3429-7919
นายอารียะ  เพียดขุนทด นายกิตติ  รัตนกรกาญจน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 14
โทร 06-3040-3827 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 15
โทร 06-2567-5017
นางสาวปภาดา  เจิมสูงเนิน นางลวด  กรินสูงเนิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 16
โทร 09-5606-9167 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 17
โทร 09-4373-4485
นายวีรยุทธ  หมื่นขุนทด นางจิตรลดา  หวนขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 18
โทร  09-8429-8653
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 20
โทร 06-3037-3178


นายสิงห์ลา  เมยขุนทด นายสุพัฒน์  ภูมิโคกรักษ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 21
โทร 06-3037-3178
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 22
โทร 08-9917-4182


นางสาวอรวรรณ โคกขุนทด
นายสำราญ  น้อยจันทึก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 23
โทร 09-8525-6208
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 24
โทร 06-1147-9830