องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

สมาชิกสภา อบต.

 
 
 
นายสุระชาติ  กึมขุนทด
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.089-5814434
นายแสงอุทัย ทนขุนทด
นายสิริเชษฐ์   รุ่งสิทธิ์รัฐกร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 โทร.086-2452938
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.089-8444909

 


 
นายเจน  เมยขุนทด
นายสุวัจน์  โฝงสูงเนิน
นายสมมุ่ง  เยอสูงเนิน
นายสันทัด  รัตนกรกาญจน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2
 
 


 
นายจักรินทร์  ไพศาล
นายสุระชาติ  กึมขุนทด
นายมานัส  เลิศกิจลักษณ์
นายนิวัฒน์ เคียงขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4


 


 
นายมนัส  เตียนจันทึก
นายสมนึก  สะแกกลาง
นายแหล่  มำขุนทด
นายสุรเชษฐ์  มอมขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 6
 


 

 


นายคำพอง  พันธ์สูงเนิน
นายสุเมธ  มุกขุนทด
นายเสรี  ชาจันทึก
นายคำมี    กิจขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 8


 


 
นายประเสริฐ  หัดขุนทด
นายสุวิทย์  ดวนขุนทด
นายชำนาญ  บ้ำสันเทียะ
นายธวัชชัย  พรมมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 10
 


 

ลาออก
นายรังสรรค์  เพียรทำดี
นายประมาณ  พุดขุนทด
นายสุชีพ  ภูมิโคกรักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 12

 
นายธรรมนูญ  ก่อมขุนทด
นายวินัย  แดดจันทึก
นายคมกริช  เปสันเทียะ
นายไกรสร ธงสันเทียะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 14
นางวิไลพร  ก่อมขุนทด
นายกิตติ รัตนกรกาญจน์
นายกำพล  มักขุนทด
นางสาวจริยาพร  เจิมสูงเนิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 15
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 16
นายลำปาง กรินสูงเนิน
นายแสงอุทัย ทนขุนทด
นางเบญจพร บำรุงเมือง
นายเสถียน เกตจันทึก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 17
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 18


นายประสิทธิ์ มวบขุนทด
นางทวาย ภูมิโคกรักษ์
นายรชต บัดสูงเนิน
นายวิเชียร เจิมสูงเนิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 19
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 20นายสุครีพ เมยขุนทด
นายสิงห์ลา เมยขุนทด
ลาออก
นายเชาว์ ภูมิโคกรักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 21
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 22
นายเพลิน จันทรสิทธิ์
นายสุเทพ ทองหมื่นไวย
นายวสันต์ สมขุนทด
นายสำราญ น้อยจันทึก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 23
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 24