องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 


  การลงพื้นที่ตรวจสอบการขอติดตั้งโวลท์เตจเรกูเลเตอร์ (AVR) [วันที่ 11 มิ.ย. 2564][ผู้อ่าน 7]
 
  โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ “ชาวหินดาดร่วมใจ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน”[วันที่ 4 มิ.ย. 2564][ผู้อ่าน 21]
 
  การตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีชาวบ้านร้องคัดค้านการจัดทำโครงการก่อสร้างต่อเติมท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๘ บ้านศรีบุญเรือง ตำบลหินดาด อ. ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา [วันที่ 18 พ.ค. 2564][ผู้อ่าน 33]
 
  รณรงค์ต่อต้านการคอรัปชั่น[วันที่ 14 ธ.ค. 2563][ผู้อ่าน 54]
 
  (กองสวัสดิการสังคม) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลหินดาด[วันที่ 22 ก.ย. 2563][ผู้อ่าน 43]
 
  (กองสวัสดิการสังคม) โครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์[วันที่ 10 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 34]
 
  (กองสวัสดิการสังคม) โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์[วันที่ 10 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 28]
 
  (กองสวัสดิการสังคม) โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง[วันที่ 3 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 32]
 
  (กองสวัสดิการสังคม) โครงการครอบครัวเดียวกัน ครอบครัวกองทัพบก ซ่อมแซมบ้านกำลังพล[วันที่ 15 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 416]
 
  (กองสวัสดิการสังคม)งานวันคนพิการสากลและมหกรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมจังหวัดนครราชสีมา[วันที่ 15 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 187]
 
  (กองการศึกษา) การออกปฐมนิเทศการเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา[วันที่ 2 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 543]
 
  (กองการศึกษา) การตรวจคัดกรองเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา[วันที่ 1 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 85]
 

หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]