องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 


  (กองสวัสดิการสังคม) โครงการครอบครัวเดียวกัน ครอบครัวกองทัพบก ซ่อมแซมบ้านกำลังพล[วันที่ 15 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 290]
 
  (กองสวัสดิการสังคม)งานวันคนพิการสากลและมหกรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมจังหวัดนครราชสีมา[วันที่ 15 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 114]
 
  (กองการศึกษา) การออกปฐมนิเทศการเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา[วันที่ 2 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 396]
 
  (กองการศึกษา) การตรวจคัดกรองเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา[วันที่ 1 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 27]
 
  (กองการศึกษาฯ) การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [วันที่ 26 มิ.ย. 2563][ผู้อ่าน 77]
 
  กองสาธารณสุขฯ ตั้งจุดบริการด้านการแพทย์เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักกีฬาที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และประชาชนที่เจ็บป่วย และการจัดเก็บขยะ เพื่อรักษาความสะอาดรอบบริเวณสนามกีฬาอบต.หินดาด[วันที่ 27 ต.ค. 2562][ผู้อ่าน 158]
 
  กองสาธารณสุขฯ อบต.หินดาด ร่วมกับ รพ.สต.ห้วยจรเข้ ผู้นำหมู่บ้าน และสมาชิกกลุ่ม อสม.หมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 20 ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก[วันที่ 16 ต.ค. 2562][ผู้อ่าน 63]
 
  กองสาธารณสุขฯ อบต.หินดาด ได้ออกพื้นที่ให้คำแนะนำการทำถังขยะเปียกในครัวเรือน และได้มอบน้ำหมักจุลินทรีย์ พด.6 (ช่วยย่อยสลายเศษขยะอินทรีย์ ลดกลิ่นเหม็น )ให้กับท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 19 และกลุ่มแม่บ้าน อส[วันที่ 2 ต.ค. 2562][ผู้อ่าน 204]
 
  กองสาธารณสุขฯ อบต.หินดาด ออกพื้นที่ให้คำแนะนำการจัดทำถังขยะเปียกให้กับครัวเรือนนำร่องการจัดการขยะ ณ หมู่บ้านห้วยจรเข้ตะวันออก หมู่ที่ 19 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา[วันที่ 18 ก.ย. 2562][ผู้อ่าน 69]
 
  อบต.หินดาด โดยคณะทำงานปลูกรักษาทรัพยากรฯ ดำเนินการปลูกต้นผักหวานป่า ณ พื้นที่แปลงปลูกรักษาทรัพยากรฯโคกหนองแก (ฮักเด้อหินดาด) ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชส[วันที่ 30 ส.ค. 2562][ผู้อ่าน 190]
 
  (กองสาธารณสุขฯ)โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการน้ำเสีย [วันที่ 26 ส.ค. 2562][ผู้อ่าน 338]
 
  กองสาธารณสุขฯ อบต.หินดาด จัดทำโครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการน้ำเสีย โดยมีผู้อบรมประกอบด้วยผู้นำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลหินดาด จำนวน 24 หมู่บ้าน โดยเน้นการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลักวิชา[วันที่ 26 ส.ค. 2562][ผู้อ่าน 52]
 

หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]