องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 11 เม.ย. 2566 ]51
2 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 20 เม.ย. 2565 ]121
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 18 ก.พ. 2564 ]276
4 ประกาศองค์การบิหารส่วนตำบลหินดาดเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 11 ก.พ. 2564 ]295
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลา และการมาทำงานสาย ในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]266
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 14 ส.ค. 2563 ]300
7 ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรรฯ [ 4 มี.ค. 2563 ]285
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 13 ก.พ. 2563 ]286
9 กำหนดวัน เวลา สถานที่การสรรและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]292
10 ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 11 ต.ค. 2562 ]286
11 สรุปผลการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]277
12 มาตรการการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจอนุมัติให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรม [ 8 ต.ค. 2562 ]275
13 คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 11 เม.ย. 2562 ]273
14 ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 12 ต.ค. 2561 ]285
15 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]272
16 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบการประเมิน ครั้งที่ 2/2561 [ 5 เม.ย. 2561 ]279
17 นโยบายการกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 18 ต.ค. 2560 ]281
18 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการฯ [ 16 ต.ค. 2560 ]272
19 โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 6 ต.ค. 2560 ]265
20 ประกาศ การกำหนดจำนวนวันลา มาสาย ในการปฏิบัติราชการฯ [ 5 ต.ค. 2560 ]285
21 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 3 เม.ย. 2560 ]187
22 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 15 ส.ค. 2557 ]248