วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกกระพี้ทอง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหินดาดเหนือ หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดพญา หมู่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านพูนทอง หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง