วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2564
จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงพื้นทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค่ายทะยิง หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงพื้นทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาท หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ซื้อวัสุดคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเอตร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียน ป.1 - ป.6 ของโรงเรียนที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อม พร้อมเปลี่ยนระบบไฟฉุกเฉิน ของรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน ขพ. 3775 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุก) พร้อมเปลี่ยนยางรถบรรทุกรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-9102 นม หมายเลขครุภัณฑ์ 005-60-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมคันดิน (สายวังแหว่) บ้านห้วยจรเข้ตะวันออก หมู่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง