วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2565
ซื้อไฟฟ้าส่องสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
จ้างเหมาตรวจเช็คระบบกล้องวงจรปิด และเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด (ถ้ามี) จำนวน 12 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
จ้างขุดบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนขี้ตุ่น หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินดาดตะวันออก หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ผ้าม่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านค่ายทะยิง หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านท่าขี้เหล็ก หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง