วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องเก็บของอบต.หินดาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาเคมีพ่น ULV หมอกควันเดลต้ามิทริน สูตรเสริมฤทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
จ้างต่อเติมห้องงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ไฟฟ้าส่องสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) จำนวน 7 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงทางน้ำล้นผ่าน บ้านหินดาด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมทำนบกั้นน้ำ บ้านปราสาททอง หมู่ที่ 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมคันคูสระ บ้านกุดนางทอหูก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง