องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 426 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ขออนุมัติใช้เงินสะสม (LPA) [ 28 มิ.ย. 2566 ]64
42 การโอน การแก้ไข เปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (LPA) [ 28 มิ.ย. 2566 ]86
43 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเป็นผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด กรณปลัดลา/ไปราชการ/ป่วย/ไปฝึกอบรมฯลฯ [ 12 มิ.ย. 2566 ]64
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง นโยบาย มาตราการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สุบบุหรี่ [ 1 มิ.ย. 2566 ]76
45 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 11 [ 1 มิ.ย. 2566 ]39
46 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 10 [ 16 พ.ค. 2566 ]46
47 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ "ดีเด่น" รอบการประเมิน (1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566) ครั้งที่ 1 [ 10 พ.ค. 2566 ]65
48 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]66
49 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 9 เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 [ 4 เม.ย. 2566 ]42
50 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]76
51 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 8 เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครั้งที่ 1 [ 13 มี.ค. 2566 ]44
52 ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับที่ว่าง [ 3 มี.ค. 2566 ]285
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ประจำปี 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]101
54 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 7 [ 28 ก.พ. 2566 ]38
55 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 6 [ 27 ก.พ. 2566 ]41
56 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 24 ก.พ. 2566 ]149
57 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 20 ก.พ. 2566 ]140
58 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 4 [ 20 ก.พ. 2566 ]38
59 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 5 [ 20 ก.พ. 2566 ]42
60 มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) [ 1 ก.พ. 2566 ]216
61 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]150
62 รายงานผลโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 1/2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]66
63 ขอเชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 9 ม.ค. 2566 ]68
64 ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) [ 9 ม.ค. 2566 ]100
65 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มาติดต่ออบต.หินดาด ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT [ 9 ม.ค. 2566 ]129
66 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 4 ม.ค. 2566 ]85
67 การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ใสสะอาด ๒๕๖๖” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 3 ม.ค. 2566 ]82
68 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 [ 15 ธ.ค. 2565 ]29
69 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง [ 14 ธ.ค. 2565 ]97
70 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 [ 29 พ.ย. 2565 ]31
71 ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 24 พ.ย. 2565 ]116
72 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 23 พ.ย. 2565 ]137
73 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 พ.ย. 2565 ]126
74 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่การสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 พ.ย. 2565 ]109
75 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เขตเลือกตั้งที่ 13 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) [ 16 พ.ย. 2565 ]100
76 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดเรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 2 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]116
77 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(แทนตำแหน่งว่าง) [ 27 ต.ค. 2565 ]147
78 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]100
79 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 5 ต.ค. 2565 ]34
80 คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเป็นผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 5 ต.ค. 2565 ]22
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11