องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำ    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และนายอำเภอด่านขุนทด ได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่  ๕ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล   หินดาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป     เอกสารประกอบ

การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว :