องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ให้บริการประชาชนดังนี้

1. งานบริการที่ให้บริการเฉพาะเรื่อง - ส่งต่อ คือ งานบริการของส่วนราชการอื่น ที่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการให้บริการรับคำขอ หรือคำร้องของผู้รับบริการ แต่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันที ต้องส่งเรื่องต่อไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาของส่วนราชการเจ้าของเรื่องดำเนินการต่อไป

2. งานบริการที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด คือ งานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด และงานบริการของส่วนราชการอื่น ที่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการให้บริการรับคำขอหรือคำร้องของผู้รับบริการสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ทันที โดยไม่ต้องส่งเรื่องไปยังส่วนราชการอื่น

3. งานบริการที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ คืองานบริการของส่วนราชการอื่น ที่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการให้บริการแก่ผู้รับบริการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ ทั้งงานบริการที่ให้บริการเฉพาะเรื่อง - ส่งต่อ และงานบริการที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  ในวันและเวลาราชการ    เอกสารประกอบ

ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :