องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


จัดซื้อท่อ PVC แข็งชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่าศูนยฺกลาง 6 นิ้ว จำนวน 500 ท่อน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง สอบราคาซื้อท่อ PVC แข็งชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 มิลลิเมตร ยาว 4 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 500 ท่อน ........................... ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์ จะสอบราคาซื้อท่อ PVC แข็งชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 มิลลิเมตร ยาว 4 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 500 ท่อน ราคากลางในการสอบราคาซื้อในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 600,000.- บาท (-หกแสนบาทถ้วน-) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 5.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ต้องลงทะเบียนในระบบ ( E –Govemment Procurment . E-GP ) อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ กำหนดยื่นซองสอบราคา ๑. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ๒. ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจัดจ้างระดับอำเภอด่านขุนทด ชั้น ๒ ในวันที่ 6 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. -2- กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 7 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจัดจ้างระดับอำเภอด่านขุนทด ชั้น ๒ จังหวัดนครราชสีมา ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500 บาท ( ห้าร้อยบาทถ้วน ) ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ( กองคลัง ) ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น .เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔ -756-111 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ www.gprocurement.go.th www.hindard.go.th www.Koratdla.go.th ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 . ( นายประพันธ์ เชาวน์ดี ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด


    เอกสารประกอบ

จัดซื้อท่อ PVC แข็งชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่าศูนยฺกลาง 6 นิ้ว จำนวน 500 ท่อน
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ส.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว :