องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 426 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 ก.ค. 2563 ]346
202 เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) ชุดที่๑ [ 30 มิ.ย. 2563 ]413
203 ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแแบบประเมินจาก ITA [ 1 มิ.ย. 2563 ]390
204 ประกาศแจ้งผู้มีสิทธิ์รับเงินกรณีที่เช็คหมดอายุ [ 28 พ.ค. 2563 ]367
205 ประกาศ-ภ.ด.ส.3-รายตำบล [ 1 พ.ค. 2563 ]355
206 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 9 มี.ค. 2563 ]417
207 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 4 มี.ค. 2563 ]363
208 ประชาสัมพันธ์ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง วันหยุดราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]330
209 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยแรกประจำปี 2563 [ 21 ก.พ. 2563 ]208
210 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วตำบลหินดาด [ 3 ก.พ. 2563 ]314
211 ช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านทางsocial Network อบต.หินดาด [ 3 ก.พ. 2563 ]327
212 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 27 ม.ค. 2563 ]317
213 ประชาสัมพันธ์ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง วันหยุดราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 27 ม.ค. 2563 ]313
214 แจ้งประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัด อบต. [ 24 ม.ค. 2563 ]206
215 แจ้งประชาสัมพันธ์คำสั่ง รักษาราชแทนผู้อำนวยการกอง [ 14 ม.ค. 2563 ]200
216 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างฯ อบต.หินดาด [ 13 ม.ค. 2563 ]456
217 ประชาสัมพันธ์ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง วันหยุดราชการ ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]306
218 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 29 พ.ย. 2562 ]329
219 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]309
220 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประชาชน อบต.หินดาด [ 2 ต.ค. 2562 ]304
221 ภาพกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น/การประชาคมท้องถิ่น [ 2 ต.ค. 2562 ]343
222 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การห้ามติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 1 ต.ค. 2562 ]482
223 การกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสิ้นเปลืองของทางราชการ [ 30 ก.ย. 2562 ]339
224 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (กองสวัสดิการสังคม) [ 30 ก.ย. 2562 ]298
225 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 23 ก.ย. 2562 ]298
226 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]292
227 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]301
228 โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปี 2562(กองสวัสดิการสังคม) [ 21 ส.ค. 2562 ]300
229 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562(กองสวัสดิการสังคม) [ 9 ส.ค. 2562 ]297
230 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 9 ส.ค. 2562 ]295
231 การสำรวจที่ดินและสิ่งที่ปลูกสร้าง [ 1 ส.ค. 2562 ]371
232 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]303
233 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ 2562 (กองสวัสดิการสังคม) [ 21 มิ.ย. 2562 ]309
234 กองสาธารณสุขฯ อบต.หินดาด พร้อมคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้เดินป่าเก็บข้อมูลศึกษาวิจัย และเก็บตัวอย่างพันธุ์พืชสมุนไพร ในป่าปกปักษ์พันธุกรรมพืช ณ โคกหนองสำโรง บ้านนาโคกพัฒนา หมู่ที่ 23 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ในโครงการอนุร [ 19 มิ.ย. 2562 ]299
235 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 19 มิ.ย. 2562 ]49
236 กองสาธารณสุขฯ อบต.หินดาด ได้ดำเนินการเก็บรวมรวมขยะอันตราย ณ จุดรวบรวมขยะอันตรายประจำหมู่บ้าน รวม 24 หมู่บ้าน เพื่อรวมรวมส่งศูนย์กำจัดขยะเทศบาลเมืองสีคิ้ว ในวันที่ 21 มิ.ย.62 เพื่อเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป ตามนโยบาย"จังหวัดสะอาด [ 18 มิ.ย. 2562 ]300
237 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]314
238 กองสาธารณสุขฯ อบต.หินดาด พร้อมคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้เดินป่าเก็บข้อมูลศึกษาวิจัย และเก็บตัวอย่างพันธุ์พืชสมุนไพร ในป่าปกปักษ์พันธุกรรมพืช ณ โคกหนองสำโรง บ้านนาโคกพัฒนา หมู่ที่ 23 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ในโครงการอนุร [ 1 มิ.ย. 2562 ]292
239 กองสาธารณสุขฯ อบต.หินดาด พร้อมคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้เดินป่าเก็บข้อมูลศึกษาวิจัย และเก็บตัวอย่างพันธุ์พืชสมุนไพร ในป่าปกปักษ์พันธุกรรมพืช ณ โคกหนองสำโรง บ้านนาโคกพัฒนา หมู่ที่ 23 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ในโครงการอนุร [ 1 มิ.ย. 2562 ]334
240 ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 1 พ.ค. 2562 ]370
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11