องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 426 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 8 [ 17 มี.ค. 2565 ]29
122 กองสวัสดิการสังคมออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ [ 11 มี.ค. 2565 ]174
123 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 7 [ 11 มี.ค. 2565 ]29
124 ประกาศรับสมัครเด็กปฐมวัย เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีการศึกษา 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]207
125 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 1 มี.ค. 2565 ]193
126 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโควิด 19 (กองสวัสดิการสังคม) [ 28 ก.พ. 2565 ]174
127 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียน [ 25 ก.พ. 2565 ]208
128 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 21 ก.พ. 2565 ]218
129 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 21 ก.พ. 2565 ]207
130 การประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 18 ก.พ. 2565 ]201
131 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 6 [ 15 ก.พ. 2565 ]31
132 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 11 ก.พ. 2565 ]196
133 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การสรรหาและเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]199
134 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา [ 4 ก.พ. 2565 ]211
135 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถ่ิน [ 2 ก.พ. 2565 ]137
136 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 3 [ 31 ม.ค. 2565 ]30
137 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 [ 31 ม.ค. 2565 ]30
138 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 5 [ 31 ม.ค. 2565 ]30
139 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี ๒๕๖๕ [ 28 ม.ค. 2565 ]192
140 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 28 ม.ค. 2565 ]200
141 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 28 ม.ค. 2565 ]185
142 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 28 ม.ค. 2565 ]188
143 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 28 ม.ค. 2565 ]182
144 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 28 ม.ค. 2565 ]198
145 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 28 ม.ค. 2565 ]170
146 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ [ 28 ม.ค. 2565 ]160
147 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง มาตรการการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ [ 28 ม.ค. 2565 ]160
148 การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลหินดาด ปี ๒๕๖๕ [ 26 ม.ค. 2565 ]186
149 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 25 ม.ค. 2565 ]184
150 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง นโยบาย มาตราการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สุบบุหรี่ [ 25 ม.ค. 2565 ]77
151 การประกาศ เจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 14 ม.ค. 2565 ]172
152 สงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาล [ 14 ม.ค. 2565 ]167
153 การขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนตำบลหินดาด [ 11 ม.ค. 2565 ]184
154 ประกาศแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 5 ม.ค. 2565 ]185
155 ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 5 ม.ค. 2565 ]207
156 แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 4 ม.ค. 2565 ]211
157 แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 4 ม.ค. 2565 ]183
158 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ครั้งแรก [ 28 ธ.ค. 2564 ]33
159 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 4 [ 13 ธ.ค. 2564 ]32
160 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]215
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11