องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
การควบคุมภายใน


รายงานผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

          ตามที่กระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ กำหนดให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ตามแบบรายงานที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้ และข้อ ๙ วรรคสาม ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอ จัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวมาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอและส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณนั้น

 

           องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔            เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ    เอกสารประกอบ รายงานผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :