องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น


เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลหินดาด สนองพระราชดำริโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ในด้านการบริหารและการจัดการ (ด้านที่ 1) งานพัฒนาบุคลากร นำโดย นายสุวิช คมพยัคฆ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จำนวน 50 คน เข้าร่วมอบรมการฝึกอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการการดำเนินงานฐานทรัพากรท้องถิ่นำบลหินดาด และคณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตำบลหินดาด ณ  ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คลองไผ่ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อดำเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น  เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาตำบลหินดาด  และเพื่อจัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตำบลหินดาด” อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2023-01-20
2022-12-26
2022-12-09
2022-11-21
2022-11-18
2022-10-07
2022-10-03
2022-10-03
2022-09-28
2022-09-27