องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
 


กิจกรรม เข้าร่วมสัมมนา "ส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)


             วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุวิช คมพยัคฆ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้มอบหมายให้ผู้แทน/พนักงานส่วนตำบลหินดาด เข้าร่วม สัมมนา โครงการ "ส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)" เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบการถ่ายทอดสด ทาง  youtube           

2022-06-15
2022-05-27
2022-05-19
2022-05-12
2022-04-12
2022-04-12
2022-03-30
2022-03-30
2022-03-07
2022-02-28