องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพี่อให้เกิดการขับเคลื่อนการบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  และเพื่อเป็นบริการสาธารณะให้ประชาชน เข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง    มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยได้รับการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ  และทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น  ในวันที่ 29 มีนาคม 2565  ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา   วิทยากรจากโรงพยาบาลด่านขุนทด ผู้เข้าร่วมโครงการรวม 50 คน

2022-06-29
2022-06-15
2022-05-27
2022-05-19
2022-05-12
2022-04-12
2022-04-12
2022-03-30
2022-03-30
2022-03-07