องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2565


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพี่อให้เกิดการขับเคลื่อนการบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  และเพื่อเป็นบริการสาธารณะให้ประชาชน เข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยได้รับการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ  และทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น ในวันที่ 29 มีนาคม 2565  ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  วิทยากรจาก โรงพยาบาลด่านขุนทด มีผู้เข้าร่วมโครงการ รวม 50 คน

2022-11-21
2022-11-18
2022-10-07
2022-10-03
2022-10-03
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-22
2022-09-05
2022-09-01