องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 2 พ.ย. 2566 ]36
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 5 เม.ย. 2566 ]127
3 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) [ 22 ส.ค. 2565 ]165
4 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]345
5 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 8 เม.ย. 2564 ]373
6 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 29 มี.ค. 2564 ]366
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 25 ก.พ. 2564 ]210
8 รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริม วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมาประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ [ 27 พ.ย. 2563 ]352
9 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 24 พ.ย. 2563 ]367
10 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ [ 24 พ.ย. 2563 ]354
11 ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 2 พ.ย. 2563 ]366
12 ประกาศ เรื่อง มาตรการการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ [ 31 ก.ค. 2563 ]379
13 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะฯ [ 31 ก.ค. 2563 ]349
14 ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 27 ธ.ค. 2562 ]361
15 ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 27 ธ.ค. 2562 ]359
16 ประกาศ เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 27 ธ.ค. 2562 ]370
17 ประกาศ เรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 27 ธ.ค. 2562 ]375
18 ประกาศ เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 27 ธ.ค. 2562 ]363
19 ประกาศ เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 27 ธ.ค. 2562 ]403
20 ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]336
21 บันทึก เรื่องการจัดทำแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]355
22 แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]347
23 ประกาศ รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562. [ 27 ธ.ค. 2562 ]356
24 แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]341
25 บันทึกรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัคิการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]342
26 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 3 ม.ค. 2562 ]340
27 คู่มือการร้องเรียนฯ [ 23 ส.ค. 2561 ]335
28 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ [ 24 ม.ค. 2561 ]341
29 การประกาศเจตนารมย์เกี่ยวกับความโปร่งใส เพื่อเป็นการป้องกันและตอต้านการทุจริตและคอรัปชั่นฯ [ 10 ต.ค. 2559 ]330