องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจรุ่งเรือง
 พัฒนาต่อเนื่อง เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำนโยบาย

   พันธกิจ

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ให้ให้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคตของท้องถิ่น
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
3. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม และยั่งยืน
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ และประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
6. ส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่มีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่มีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพ
7. ป้องกันและปัญหาภัยแล้ง พร้อมจัดระบบชลประทานให้เพียงพอกับการทำการเกษตรกรรม
8. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง