องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน
นางลักษณา ตั้งไพโรจน์วงศ์

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ระดับ ชำนาญการ