องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

กองสวัสดิการสังคม

 
 นางสายฝน  คงขุนทด
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ ต้น)

   
 นายพงศักดิ์  อัศวเมธีการญจน์  นางสาวนฤมล พิมพ์ขุนทด
 นักพัฒนาชุมชน
 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ระดับ ชำนาญการ ระดับ ปฏิบัติงาน
   
 
 นายรัตนกานต์  ทับขุนทด นางสาวธิดาภรณ์  จันทร์สิทธิ์
 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน