องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายภาคภูมิ   เมยขุนทด
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข  ระดับต้น)

นางสาวอรวรรณ  ภูขมัง
นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับ  ปฏิบัติการ
 

(ว่าง)
นายภูวนัย  ยอดดอกไม้
 เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์   
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ระดับ  (ปง/ชง)
ระดับ  ชำนาญงาน


 
 
นายชัยประดิษฐ์ อินทรประสิทธิ์
นางสาวอุมาพร โมบขุนทด
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(รถกู้ชีพ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 


 
 
นายธนากร มหายศ
นายอุทัย ธงสันเทียะ  นายชาญชัย กกขุนทด
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
ตำแหน่ง คนงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ


 


 นายก้อง ไมขุนทด นายอดุลย์ คูณขุนทด

จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ


 นายศิวาพัชร์  เตียนจันทึก นางชะโลม คูณขุนทด

จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ


 

 

นางสุภาวรรณ เสนสิทธิ์ นายวิรัตน์ บับภาสิทธิ์

จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ


 

 

นางสาวปานจันทร์ คูณขุนทด นายพยุง บัดสูงเนิน

จ้างเหมาบริการ  จ้างเหมาบริการ