องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 
นางสาวณัฐณิชา  อร่ามเรือง  (ว่าง)
 (ว่าง)
นักวิชาการศึกษา  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ ปฏิบัติการ ระดับ (ปง/ชง)
 ระดับ (ปง/ชง)

   
     
 นางสาวอารียา สาจันทึก    
 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)    
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา    
     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.หินดาด
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.หินดาด หมู่ 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านห้วยจรเข้

         
     
(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) (ว่าง)
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
         

(ว่าง) นายพนม เกงขุนทด นางพราวพิรุณ มอมขุนทด นางชุติมา ตาดี (ว่าง)
ครูผู้ช่วย ครู คศ.2  ผู้ช่วยครูผู้ช่วย ครู คศ.3  ครูผู้ช่วย
         

นางสาวสายพิน ภูมิโคกรักษ์ นางสาวจิราพร  ฝ้ายจันทึก (ว่าง) นางอุบลรัตน์ บัดสูงเนิน  นางหนูกาญ เติมต้น
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย ผู้ช่วยครูผู้ช่วย ผู้ช่วยครูผู้ช่วย  ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
         
   

 
นางสาวภัทราพร มืมขุนทด นางสาวนิศารัตน์ เที่ยงสันเทียะ

นางกัลยาณี ใหญ่จันทึก
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย ผู้ช่วยครูผู้ช่วย     ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
         
(ว่าง)
    นางสาวอรัญญา มืมขุนทด

ผูุ้ช่วยครูผู้ช่วย

  ผู้ช่วยครูผู้ช่วย   


   


    นางสาวจุฑามณี กมขุนทด


    ผูู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)