องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะให้มีความสะดวก รวดเร็วขึ้น และให้มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรม ดังนี้
  1. ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบชลประทานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับความสะดวก
  2. ก่อสร้าง ขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ
  3. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา
  4. บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
  1. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
  2. เสริมสร้างและเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
  3. สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
  4. เพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มอาชีพภายในตำบลให้ได้มาตรฐานมากขึ้น
  5. ส่งเสริมโครงการบูรณาการการฝึกฝีมือแรงงานกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา
  6. ตรวจสอบ ติดตามการทำงานของกลุ่มอาชีพให้มีความโปร่งใส ประเมินผล รับทราบปัญหาพร้อมทั้งให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
  1. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
  2. การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา
  3. การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
  4. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
  5. การพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาและการนันทนาการ
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
  1. พัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน เพื่อป้องกันและลดปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่
  2. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภคในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
  3. การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย
  4. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักถิ่นฐานและร่วมกันรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 


ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
  2. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
  3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)
  4. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมลชน และสังคม
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
  1) สำรวจพื้นที่ในตำบลหินดาดว่ามีสถานที่แห่งใดที่ควรจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
  2) ประชาสัมพันธ์ทั้งในเขตตำบลและนอกเขตตำบลให้รู้จักทั่วกัน
  3) พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์ไว้ตลอดไป
   
ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล
  1) การถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา
  2) ส่งเสริมอัตราการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติด และรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง
  3) ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของมารดาและทารก
  4) ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ
  5) ส่งเสริมสร้างโอกาสการเข้ารับบริการสาธารณสุข
  6) ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด