องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

กองคลัง

นางสาวสุปราณี มองขุนทด
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

นางทัศนา  ศรีประเสริฐ
(ว่าง)
นางอัญชัน  มำขุนทด
นางสาวธัญชนก  ชำนาญมะเริง นางสาวปนิษฐา พรภิญโญ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับ ชำนาการ
นักวิชาการคลัง
ระดับ (ปก./ชก.)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ระดับ ชำนาญการ
นักวิชาการพัสดุ
ระดับ ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ ปฏิบัติงาน

(ว่าง)
 นางสาวสุพัตรา  เพ็ชรขุนทด นางสาวนันท์รวี กุลฐิติธนศักดิ์ (ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ปง./ชง.)


 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ระดับ ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง/ชง)
นางนิภาพร มวมขุนทด นางสาวสุภาวดี  มืมขุนทด


พนักงานจ้างตามภารกิจ
 (ผู้มีคุณวุฒิ)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 (ผู้มีคุณวุฒิ)


ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายเอกคณิต  มวมขุนทด


พนักงานจ้างตามภารกิจ
 (ผู้มีคุณวุฒิ)


  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้