องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

สำนักปลัด

นางสาวอริศรา ปักษา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น)
นายวรศักดิ์ เจียมยุทธการณ์
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)
นางสาวหทัยชนกส์ กรกชกร นางสาวฤติมา ซอมขุนทด นางสาวสายพิณ โมมขุนทด
นายศิริชัย ไขขุนทด
จ่าเอกเกียรติศักดิ์ เนตรคุณ
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นิติกร
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
ระดับ ชำนาญการ
ระดับ ปฏิบัติการ
ระดับ ชำนาญการ ระดับ ชำนาญการ ระดับ ชำนาญงาน(ว่าง)

นางสาวอาภาพร กิจขุนทด

นายกัมปนาท เปสันเทียะ
เจ้าพนักงานธุรการ


พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ผู้มีคุณวุฒิ)

พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ผู้มีคุณวุฒิ)
ระดับ (ปง./ชง.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ตำแหน้ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายธงชัย ภูมิโคกรักษ์นายบูรพา ถ้ากลาง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)พนักงานจ้างตามภารกิจ
 (ผู้มีทักษะ)
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
(รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)
นายพิพรรธน์กุล บำรุงเมือง
พนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

       
(ว่าง)        
พนักงานจ้างทั่วไป        
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์        
         
นายณัฐพงษ์ ชาญสูงเนิน
พนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง ภารโรง

นางยุพา เตียนจันทึก
พนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่ง คนงาน

 (ว่าง)
พนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่ง คนงาน         
       
 (ว่าง)        
พนักงานจ้างทั่วไป        
ตำแหน่ง คนงาน        
         
       
 (ว่าง)        
พนักงานจ้างทั่วไป        
ตำแหน่ง คนงาน