องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ

(ว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

นางสาวอริศรา  ปักษา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  รักษาราชการแทน
    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
    (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น)
 โทร. 09 9141 9787
 
นายวรศักดิ์ เจียมยุทธการณ์
นางสาวสุปราณี มองขุนทด
สิบเอกไชยา  เป้าสร้อย
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)
 โทร. 09 1013 5000
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น)
 โทร. 08 9847 5134
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น)
 โทร. 08 1977 3733


นายภาคภูมิ เมยขุนทด
(ว่าง)
นางสายฝน  คงขุนทด
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ ต้น)
 โทร. 09 1770 6709
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ  ต้น)
  โทร. 09 8337 8079