องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

สมาชิกสภา อบต.

 

 
 

นายสมมุ่ง  เยอสูงเนิน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 08-0145-2964
นายสุวัจน์  โฝงสูงเนิน นายกิตติ  รัตนกรกาญจน์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร  08-3996-3839
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 06-2567-5017


นายแก้วจรูญ  ตะติสูงเนิน
นายมานัช  เลิศกิจลักษณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 3
โทร 06-2420-6604
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4
โทร 06-1035-5496

นายมนัส   เตียนจันทึก นางแสงทอง  มีสกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 5
โทร 06-1035-5496
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 6
โทร 09-6397-1929
นางจิตรา   ภูเด่น นายเสรี  ชาจันทึก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 7
โทร  09-6397-1929
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 8
โทร 08-7257-4402
นายสุวิทย์  ดวนขุนทด นายชำนาญ  บ้ำสันเทียะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 9
โทร 08-1282-9886
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 10
โทร 08-9580-7335
นายถวิล  มืมขุนทด นายกุศล  แถมกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 11
โทร 08-4824-4068
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 12
โทร 08-4960-4480
นายอุทัย  ขันเคลือบ นายอารียะ  เพียดขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 13
โทร 06-3429-7919
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 14
โทร 06-3040-3827
นางสาวปภาดา  เจิมสูงเนิน นางลวด  กรินสูงเนิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 16 โทร 09-5606-9167 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 17
โทร 09-4373-4485
นายวีรยุทธ  หมื่นขุนทด นายประสิทธิ์  มวบขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 18
โทร  09-8429-8653
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 19
โทร 09-8483-9448
นางจิตรลดา  หวนขุนทด นายสิงห์ลา  เมยขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 20
โทร 06-3037-3178
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 21
โทร 06-3037-3178
นายสุพัฒน์  ภูมิโคกรักษ นางสาวอรวรรณ โคกขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 22
 โทร 08-9917-4182
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 23
โทร 09-8525-6208

นายสำราญ  น้อยจันทึก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 24
โทร 06-1147-9830