องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


การประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ผู้อำนวยการกอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก และความประพฤติในการรักษาวินัยของพนักงานอบต.


            เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ชั้น ๒            นายสิริเชษฐ์ รุ่งสิทธิ์รัฐกร ปลัด อบต. หินดาด ได้ดำเนินการประชุม หัวหน้าหน่วยงาน ผู้อำนวยการกอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เพื่อชี้แจง เรื่องจริยธรรมของข้าราชการ แนวทางในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม และวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึก และความประพฤติในการรักษาวินัยของพนักงานอบต. ให้ถือปฏิบัติต่อไป

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12