องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ของคณะผู้บริหาร และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ 2567


เมื่อวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2567  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ วัดบ้านท่าขี้เหล็ก ตำบลหินดาด  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  นำโดยนายสุวิช  คมพยัคฆ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เข้าร่วมอบรม  จำนวนทั้งสิ้น 66 คน

โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม  ดพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ  และเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปลูกฝังวินัยในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

2024-06-21
2024-06-18
2024-05-28
2024-05-23
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-13
2024-03-13
2024-02-28