องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


การประชุมประชาคมระดับตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566


                 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566  เวลา 09.00 น. ได้มีการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล  โดยได้รับเกียรติจาก นายสุวิช  คมพยัคฆ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด มาเป็นประธานในพิธี   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ  คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และประชาชนในตำบลหินดาด  รวมทั้งสิ้น จำนวน 90 คน  ได้ร่วมกันนำปัญหาความเดือนร้อนประชาชนภายในพื้นที่ตำบลหินดาด สิ่งที่ต้องการเพิ่มเติมหรือต้องการปรับปรุงแก้ไข ที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิม  มาวิเคราะห์เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุด  เพื่อที่จะได้นำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566  สำหรับนำไปพัฒนาพื้นที่ตำบลหินดาดในปีต่อๆไป 

      จากการประชุมประชาคมฯ ดังกล่าว อบต. หินดาด ได้นำผลจากการมีส่วนร่วมของประชาชน            ไปดำเนินการ ดังนี้ 

  ๑. จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อเสนอต่อสภาอบต. หินดาด 

  ๒. สภา อบต. หินดาด ได้อนุมัติ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ และนายกอบต. หินดาด ได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยเเล้ว 

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12