องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


อบต.หินดาด ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามโครงการฝึกอบรมและรณรงค์จัดกิจกรรมเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 25 พ.ค. 66 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขฯ อบต.หินดาด ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามโครงการฝึกอบรมและรณรงค์จัดกิจกรรมเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หมู่บ้านหินดาด ทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,13,17 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน ประกอบด้วย ผู้นำหมู่บ้าน ,สมาชิก อบต.หินดาด ,สมาชิก กลุ่ม อสม.,คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหินดาด,คณะผู้บริหารและพนักงาน อบต.หินดาด เพื่อเป็นการรณรงค์และควบคุมป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออก

ผลดำเนินการฯ สรุปได้ ดังนี้ 

1. ผลการประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ โครงการตามกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 100

2. ผลการดำเนินกิจกรรมในภาพรวม

2.1 ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคได้ถูกต้อง

2.2 ลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลหินดาด

2.3 มีกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังควบคุมโรค และป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเครือข่ายภาคประชาชน โรงเรียน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่ตำบลหินดาด

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12
2023-06-01