องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้จัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในโครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2566


 วันที่ 24 มีนาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หินดาด ได้จัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในโครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2566
ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) ชุมชนบ้านดอนกลอย ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา มีผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา อบต.หินดาด ,พนักงานและพนักงานจ้าง อบต.หินดาด โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากอบต.ด่านขุนทด นายเมืองแมน ศิษย์สุวรรณ ปลัด อบต.ด่านขุนทด และนายสมคิด ชอบสะอาด ผู้ใหญ่บ้านดอนกลอย เป็นวิทยากรฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
โดยมีกิจกรรมการฝึกอบรมดังนี้
1.รับฟังคำบรรยายจากวิทยากร
กิจกรรมเข้าฐานเรียนรู้
2.กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลสัตว์
3.กิจกรรมบ่อก๊าซชีวภาพ
4.กิจกรรมการจัดการขยะอันตราย
5.กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง/การจัดทำถังขยะเปียก
6.กิจกรรมต้นแบบการบริหารจัดการขยะ
7.กิจกรรมน้ำหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์/อีเอ็มบอล
8.กิจกรรมร้านค้าปลอดโฟม ถุงพลาสติก/การรณรงค์ใช้ถุงผ้า
9.การจัดการน้ำเสีย/ธนาคารน้ำ

ผลดำเนินการฯ สรุปได้ ดังนี้ 

1. ผลการประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 100

1.2 แบบประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 83.3

2. ผลการดำเนินกิจกรรมในภาพรวม

2.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ การจัดการขยะมูลฝอย และการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน

2.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก และรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

2.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ การทำก้อนจุลินทรีย์หรือน้ำหมักชีวภาพ และการใช้ก้อนจุลินทรีย์หรือน้ำหมักชีวภาพในการจัดการน้ำเสีย

2.4 มีกิจกรรมรณรงค์การส่งเสริมให้ใช้ "ถุงผ้า" ทดแทนถุงพลาสติก และรณรงค์ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2.5 มีแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6

2.6 มีการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจำปี พ.ศ. 2566

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12