องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


               เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม  ๒๕๖๕  นายสุวิช   คมพยัคฆ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ลงนามในประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาดมุ่งเสริมสร้างคุณภาพในการบริการประชาชนอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและ  มีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนนโยบาย และแนวปฏิบัติให้เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ส่งเสริมคนดี มีจิตบริการและดำเนินชีวิตพอเพียง โดยมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นพื้นฐานภายใต้องค์กรธรรมาภิบาล  เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

                โดยจะดำเนินการ ดังนี้

              ๑) บริหารงานและปฏิบัติงานด้านหลักธรรมาภิบาลโดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม 

       ๒) ปลูกฝังค่านิยมทัศนคติให้บุคลากรในองค์กรและบุคลากรได้มีความรู้ความสามารถยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและนิยมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้การปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต 

            ๓) ส่งเสริมให้องค์กรเอกชนและภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมบทบาทการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจการทุกรูปแบบ

              ๔) เชิดชูความดีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ

        ๕) มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบโดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและใช้มาตรการการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอรัปชั่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12