องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


การจัดโครงการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


                     นายสุวิช  คมพยัคฆ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด         จังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธาน เปิดโครงการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น   ในชีวิตประจำวันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑  กันยายน  ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ หอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด พนักงานส่วนตำบลหินดาด ตลอดจน ประชาชนผู้สนใจ 

           วัตถุประสงค์ 

            ๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน

          ๒. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

            ๓. เพื่อลดข้อขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

        ๔. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถดำเนินชีวิตที่เป็นปกติสุขและเกิดความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

          ๕  เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12