องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 2 ก.ย. 65 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หินดาด ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยนายสุวิช คมพยัคฆ์ นายก อบต.หินดาด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ นายสิริเชษฐ์ รุ่งสิทธิ์รัฐกร ปลัด อบต.หินดาด เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายอนุรักษ์ สังขรัตน์ ปศุสัตว์อำเภอด่านขุนทด และสัตวแพทย์หญิงณิชาภัทร สารมาท นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยาย สาธิต และฝึกอบรมตามโครงการฯ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 50 คน ณ อาคารหอประชุม อบต.หินดาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การควบคุมคุณภาพวัคซีนทั้งการขนส่งและการจัดเก็บ เทคนิคการฉีดวัคซีนและการบังคับสัตว์ ให้กับอาสาสมัครผู้ทำหน้าที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลหินดาด

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12