องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


กิจกรรม เข้าร่วมสัมมนา "ส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)


             วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุวิช คมพยัคฆ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้มอบหมายให้ผู้แทน/พนักงานส่วนตำบลหินดาด เข้าร่วม สัมมนา โครงการ "ส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)" เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบการถ่ายทอดสด ทาง  youtube           

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12
2023-06-01