องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ ปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และความรับผิดชอบต่อหน้าที่


                          วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๕๐ นาฬิก นายสุวิช  คมพยัคฆ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ร่วมกับพนักงานส่วนตำบล อบต. หินดาด จัดกิจกรรม การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ ปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสำนึกที่ดี และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เพื่อให้การบริการ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการภายใต้กรอบระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ และให้ประชาชนได้รับผลสัมฤทธิ์ในการบริหารที่ดี การตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นไปอย่างสะดวก ลดขั้นตอนในการติดต่อราชการ และถูกต้องสอดคล้อกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์  และให้บริการแก่ประชาชน โดยให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เมื่อประชาชนมาติดต่อราชการ ณ จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด โดยทำหน้าที่ หน้าที่ สอบถาม ให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการ พร้อมประสานกับหัวหน้าส่วนราชการ /หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานนั้น ๆ ตามที่ประชาชนมาติดต่อขอรับบริการภายในส่วนราชการของหน่วยงาน

 

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12