องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


การดำเนินการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอย หรือ Community Isolation ของ อบต. หินดาด เพื่อรอการส่งต่อผู้ป่วยโควิด-๑๙ เข้ารักษาในโรงพยาบาล


                เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นายสิริเชษฐ์ รุ่งสิทธิ์รัฐกรปลัดอบต.หินดาด และนางสาวอริศรา ปักษา รองปลัดอบต.หินดาด พร้อมด้วยพนักส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.หินดาด ได้ร่วมกับ กำนันตำบลหินดาด ผู้ใหญบ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้นำชุมชน และประชาชนจำนวน ๒๔ หมู่บ้าน ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอย หรือ Community Isolation (CI)ของ อบต. หินดาด เพื่อรอการส่งต่อผู้ป่วยโควิดเข้ารักษาในโรงพยาบาล โดยใช้สถานที่ จัดตั้ง CI ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานรัฐ ในการแก้ไขป้องกันปัญหาการระบาดของโรคไวรัสโควิด - ๑๙ บูรณาการความร่วมร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐกับเอกชน
2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12