วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2567
ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพตามระยะพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดของรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กน 1442 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All ln One สำหรับงานประมวลผล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเชื่อมไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตบดิน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน ล้อลากปรับระดับได้ จำนวน 5 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง