องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
 


โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ “ชาวหินดาดร่วมใจ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน”


                                 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายวิชาญ ก่อมขุนทด รองนายก อบต.หินดาด

นางลลิตภัทร เลิศกิจลักษณ์ รองนายก อบต.หินดาด นายสิริเชษฐ์ รุ่งสิทธิ์รัฐกรปลัดอบต.หินดาด และนางสาวอริศรา ปักษา รองปลัดอบต.หินดาด พร้อมด้วยพนักส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.หินดาด ได้ร่วมกับ นายอำเภอด่านขุนทด    ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ กำนันตำบลหินดาด ผู้ใหญบ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน             จัดโครงการ ปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 “ชาวหินดาดร่วมใจ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” โดยมีการปลูกไผ่สายพันธุ์ต่างๆ เช่น ไผ่รวก ไผ่เลี้ยง ไผ่ซางไพร ฯลฯ เป็นจำนวนหลายพันต้น ในบริเวณที่ดินสาธารณ์ประโยชน์ในเขตตำบลหินดาด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ที่ดินสาธารณประโยชน์    การคืนความสมบูรณ์ให้ธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งสร้างอาหารให้ชุมชน ตลอดทั้ง เป็นการแสดงความจงรักภักดี   การเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และการสร้างความสามัคคีในชุมชนตำบลหินดาด

2021-09-28
2021-09-08
2021-08-27
2021-08-18
2021-08-03
2021-07-19
2021-07-12
2021-07-09
2021-06-11
2021-06-04